การบริการและขั้นตอนก่อนเริ่มสร้าง
 • บริการงานออกแบบ ปรับเปลี่ยน หรือปรับแก้แบบมาตรฐานของบริษัท และ บริการออกกแบบกรณีลูกค้ามีแบบพิเศษ หรือ มีแบบตัวอย่าง โดยมี “สถาปนิก”ของบริษัทเป็นผู้ให้ความรู้และคำปรึกษาโดยตรง กับลูกค้า
 • บริการ งานแบบเพื่อขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร (โดยเอกสารต่างๆในการยื่นขอ ทางบริษัทจะเป็นผู้แจ้งรายละเอียดให้กับทางลูกค้า)
 • บริการ งานแบบเพื่อยื่นกับธนาคาร กรณีที่ลูกค้ายื่นกู้เพื่อปลูกสร้าง (โดยเอกสารต่างๆในการยื่นขอ ทางบริษัทจะเป็นผู้แจ้งรายละเอียดให้กับทางลูกค้า)
การบริการก่อนการก่อสร้าง
 • บริการสำรวจพื้นที่หน้างานเพื่อเตรียมการก่อสร้าง
 • บริการ ติดต่อ การรื้อถอนและถมที่ กรณีที่ที่ดินลูกค้ามีบ้านเก่า หรือ ที่ดินต้องมีการปรับพื้นที่หน้างาน
 • บริการขอมิเตอร์ประปา-ไฟฟ้า ชั่วคราว (เพื่อใช้ในการก่อสร้าง)
 • บริการติดต่อด้านสถาบันการเงิน (โดยเอกสารต่างๆในการยื่นขอ ทางบริษัทจะเป็นผู้แจ้งรายละเอียดให้กับทางลูกค้า)
การบริการหลังการก่อสร้าง
 • บริการขอมิเตอร์ประปา-ไฟฟ้า ถาวร ( โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย)
 • บริการขอเลขที่บ้าน
 • การรับประกันงานก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้…..
  • รับประกันงานโครงสร้าง 10 ปี
  • รับประกันงานรั่วซึม 5 ปี
  • รับประกันระบบกำจัดปลวก( รับประกันโดยตรงจากบริษัทกำจัดปลวก )
  • รับประกันงานทั่วไป-แตกร้าว 1 ปี
การจองและการเซ็นสัญญา
 • เมื่อลูกค้าสรุปแบบกับทางบริษัทแล้ว และ ตรวจสอบแล้วว่าสามารถปลูกสร้างได้โดยไม่มีเหตุขัดข้องประการใด ทางบริษัทจะทำแบบเพื่อเป็นการจองให้กับลูกค้าจำนวน 1 ชุด (แบบสำหรับจองเท่านั้น) พร้อมกับทางลูกค้าต้องจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจอง (ทางบริษัทจะเป็นผู้แจ้งรายละเอียดให้กับทางลูกค้า) พร้อมเงิน จองจำนวน 30,000 บาท เพื่อจองสิทธ์ในการปลูกสร้าง
 • หลังจากจองแล้ว การเซ็นสัญญา จะต้องทำภายใน 30 วัน หลังจากการจอง

ขั้นตอนในการดำเนินการปลูกสร้างบ้านเบื้องต้น
  1. สรุปแบบบ้านและราคากับทางบริษัท (เสร็จสิ้นแล้ว)
  2. เยี่ยมชมผลงานของทางบริษัท (โดยจะมีสถาปนิกของทางบริษัทนำไป) *** เพื่อรักษาประโยชน์ของทางลูกค้า ทางบริษัทจึงเรียนว่า มีความจำเป็น ที่ลูกค้าต้องสละเวลาเพื่อไปดูงานอย่างน้อย 1 ครั้ง
  3. นัดจองปลูกสร้างบ้าน (เป็นการจองเท่านั้น เพื่อรักษาสิทธิ์เรื่องราคาในวันจอง) โดยทางบริษัทจะนัด จอง และลูกค้าจะได้รับรับแบบการจองจากทางบริษัทจำนวน 1 ชุด และลูกค้าต้องเตรียมเงินจอง 30,000 บาท
โดยในวันจอง ลูกค้าจะต้องเตรียมเอกสารให้กับทางบริษัท ดังนี้
 1. สำเนาบัตรประชาชนของ ลูกค้า , ผู้ที่มีชื่อหลังโฉนด หรือ เป็น ผู้ครอบครองที่ดิน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของ ลูกค้า , ผู้ที่มีชื่อหลังโฉนด หรือ เป็น ผู้ครอบครองที่ดิน
 3. โฉนดที่ดินของ ลูกค้า โดยการถ่ายเอกสารโฉนดให้ถ่ายทุกหน้า(ด้านหน้า-หลัง) ทุกแผ่น และห้ามย่อให้ถ่ายเท่าขนาดจริงเท่านั้น

*** หมายเหตุ: กรณีผู้ยื่นกู้ธนาคาร ต้องเป็นผู้ครอบครองที่ดินและมีลายเซ็นต์ผู้ถือกรรมสิทธิ์หลังโฉนด เอกสารทุกฉบับให้เซ็นต์ลงนามรับรองสำเนาทุกแผ่น&ทุกหน้า และเอกสารทั้งหมดต้องจัดเตรียมให้ทางบริษัททั้งหมด 2 ชุด
ดำเนินการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร

( โดยทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด ทั้งค่าใช้จ่ายและดำเนินการ ) การดำเนินการขออนุญาต ทางบริษัทไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนของใบอนุญาตที่จะออกได้ แต่ทางบริษัทจะดำเนินการทุกอย่างให้ได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างได้อย่างเร็วที่สุด
*** ในกรณีที่ต้องมีการขออนุญาตรื้อถอนอาคารเดิมของลูกค้า ทางบริษัทจะช่วยในการดำเนินการ แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตหรือการรื้อถอน

 1. เซ็นสัญญาปลูกสร้าง เมื่อได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างแล้วและพร้อมที่ปลูกสร้าง
 2. เริ่มปลูกสร้าง กรณีถ้ามีฤกษ์เสาเอก ลูกค้าต้องแจ้งทางบริษัทล่วงหน้า